Watercolor ArtFalk-Jensen ArtThe Imperfect is Perfect

Om mig og min Akvarel

Annisette Falk-Jensen

Jeg for­dy­ber mig i far­ver­ne, som lang­somt spre­der sig på pa­pi­ret og by­der hin­an­den vel­kom­men. Lang­somt for­mer der sig en blomst, et an­sigt, et smil, som lys­ner i takt med at far­ver­ne tør­rer. Ti­den står stil­le og ver­den om­kring mig for­svin­der. I det øje­blik, er jeg ét med min akva­rel.


Det star­tede for­å­ret 2016, hvor jeg for før­ste gang stif­tede be­kendt­skab med akva­rel. En blok, en pen­sel, en pa­let­te og en bog (som nok var me­re til de øve­de) var min start. Jeg op­dage­de en ver­den, som jeg ind­til da kun hav­de hørt om. Jeg blev gre­bet af en driv­kraft og en iver, som jeg ikke hav­de følt tid­li­ge­re. Dér star­tede min fan­ta­sti­ske rej­se ind i akva­rel­lens mysti­ske og magi­ske ver­den.

Jeg til­brag­te man­ge ti­mer både dag og af­ten, hvor jeg ter­pe­de og øve­de mig. Jeg søg­te vi­den i bø­ger og på "net­tet" og fra de man­ge hjælp­somme akva­re­li­ster som jeg lær­te at ken­de. Min tørst ef­ter vi­den om far­ver, ma­te­ri­a­ler og tek­nik­ker vok­se­de jo me­re jeg lær­te og lang­somt men sik­kert fik jeg akva­rel­len ind un­der hu­den. Jeg lod min kre­a­ti­vi­tet og spon­ta­ni­tet få frit spil, og min udvik­ling og tørst ef­ter at læ­re me­re tog fart.

Mit mot­to "The im­per­fect is per­fect" er en ac­cept af, at akva­rel­len er le­ven­de, ufor­ud­si­ge­lig og magisk, og at per­fek­tio­nis­me ikke hø­rer hjem­me i akva­rel­lens uni­vers.

Jeg er dybt tak­nem­me­lig for alle som har støt­tet mig kunst­ne­risk og per­son­ligt, det er uund­vær­ligt for mig.

Kurser

FOF-logo

Jeg un­der­vi­ser i akva­rel gen­nem FOF, og alle er vel­kom­ne. Her ar­bejder vi med far­ver, lys og skyg­ge, for­skel­li­ge ef­fek­ter, ma­te­ri­a­ler, skit­ser, per­spek­tiv og kom­po­si­tion.

Det gæl­der og­så om at ha­ve det sjovt når vi ma­ler med akva­rel. Den er le­ven­de, ufor­ud­si­ge­lig og be­stemt en ud­for­dring for den kre­a­ti­ve og kunst­ne­ri­ske udvik­ling. Det bed­ste er, at al­le kan væ­re med, uan­set om du er ny­be­gyn­der eller øvet. Kom og vær med i hyg­ge­ligt og kre­a­tivt sel­skab.

Du kan til­mel­de dig ved at klik­ke på FOF-log­o­et oven­for. Du bli­ver her­ef­ter presen­te­ret for en li­ste over de kur­ser, jeg af­hol­der. Hér kan du klik­ke dig ind på de en­kel­te kur­ser, læ­se me­re om dem samt til­mel­de dig.

Kontakt

Hvis du har spørgs­mål eller kom­men­ta­rer er du vel­kom­men til at skri­ve en be­sked til mig på Messenger.

Du kan og­så tage et kig på min Facebook-side. Her kan du se mi­ne ma­le­ri­er og fin­de in­for­ma­tion om kom­men­de events. Si­den bli­ver lø­ben­de op­da­te­ret.

Instagram kan du se de sam­me ma­le­ri­er som på min Facebook-side.